/

Regulament de acordare a burselor private prin programul „Orange Education Program” în cadrul Facultății de Informatică

Orange România S.A., prin programul "Orange Education Program", în parteneriat cu Facultatea de Informatică din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, acordă anual burse unor studenți ai acestei facultăți.

Pot beneficia de aceste burse studenții români, cu domiciliul stabil în România, și studenții cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, înmatriculați la Facultatea de Informatică și care îndeplinesc condițiile stabilite prin prezentul regulament.

Bursele pot fi acordate studenților înmatriculați la cursuri de zi, nivel licență sau master, în ani terminali, care urmează a elabora lucrări de licență/disertație pe teme de interes pentru Orange România S.A.

Criterii de eligibilitate și de selecție

(1) Pentru a putea participa la selecție, un student trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

● Pentru studenții de nivel licență și master: punctajul obținut din evaluarea activităților didactice prevăzute în planul de învățământ al semestrului universitar anterior, conform regulamentelor privind activitatea profesională a studenților în vigoare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, să fie de cel puțin 225 puncte.

● Doar pentru studenții de nivel licență: să fi obținut cel puțin nota 7 la disciplinele: Arhitectura Calculatoarelor si Sisteme de Operare; Rețele de Calculatoare, Tehnologii Web.

(2) Media de concurs se calculează din următoarele componente:

● Punctajul obținut din evaluarea activităților didactice prevăzute în planul de învățământ al semestrului universitar anterior, conform regulamentelor privind activitatea profesională a studenților în vigoare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, împărțit la numărul de credite corespunzător unui semestru: 40% din nota finală.

● Interviu cu reprezentanții Orange (care include și evaluarea dosarului de candidatură): 60% din nota finală. Interviul este eliminatoriu: pentru a fi selectat, un candidat trebuie să obțină cel puțin nota 7 la această probă.

(3) În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie de concurs, departajarea se realizează pe baza următoarelor criterii, în ordinea descrescătoare a priorității: nota obținută la interviu; punctajul obținut din evaluarea activităților didactice prevăzute în planul de învățământ al semestrului universitar anterior; punctajul cumulat obținut din evaluarea activităților didactice prevăzute în planul de învățământ al întregului an de studii anterior.

(4) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conformă cu legislația română, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Procedura de selecție a beneficiarilor

1. La începutul fiecărui an universitar, Orange România S.A. stabilește și transmite Facultății de Informatică:

● numărul și valoarea burselor acordate pentru fiecare nivel de studii

● lista temelor de licență/disertație propuse pentru anul universitar curent

2. Conducerea Facultății de Informatică anunță studenții cu privire la informațiile de la punctul anterior, precum și la perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea burselor.

3. Orange România S.A. stabilește componența comisiei de analiză și evaluare a dosarelor și atribuire a burselor, precum și a comisiei de contestații.

4. După expirarea perioadei de depunere a dosarelor, acestea sunt analizate de către comisia de analiză și evaluare a dosarelor și atribuire a burselor. Comisia verifică eligibilitatea candidaților, ierarhizează candidații pe baza criteriilor de selecție (art. 4) și, în funcție de numărul de burse disponibile, stabilește beneficiarii burselor. Aceștia pot fi selectați doar dintre candidații care au obținut cel puțin nota 7 la interviu.

Contestații

(1) În cazul în care un candidat consideră că punctajul primit nu este cel corect, poate depune o contestație în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.

(2) Comisia de contestații analizează contestațiile depuse și comunică decizia luată în termen de 48 ore de la expirarea termenului de depunere.

(3) Nota obținută la interviu nu poate fi contestată.

Conținutul dosarului de candidatură

1. Copie după actul de identitate.

2. Declarație privind tema de licență/disertație pe care candidatul intenționează să o elaboreze (din lista anunțată de către Orange România S.A. sau din domenii conexe).

3. Scrisoare de motivație privind tema aleasă.

4. Foaie matricolă care atestă rezultatele obținute în activitatea didactică la nivelul de studii curent; aceasta nu va fi solicitată de către candidați, ci va fi eliberată de secretariatul facultății, numai cu semnătura facultății.

5. Alte documente, care atestă implicarea candidatului în proiecte arondate disciplinelor: Rețele de calculatoare, Arhitectura calculatoarelor si Sisteme de Operare, Sisteme de operare, Tehnologii Web, Cloud Computing.

Candidații declarați beneficiari de bursă semnează, împreună cu Orange România S.A., contractul de bursă și acordul de publicare a datelor.

În cazul în care un beneficiar de bursă nu susține lucrarea de licență/disertație la finalul anului universitar curent, acesta are obligația de a restitui valoarea bursei primite.

Prezentul regulament este aplicabil pe perioada valabilității contractului de parteneriat încheiat între Orange România S.A. și Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Categorii