/

Regulament de acordare a burselor private prin programul "Orange Education Program" în cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași

 1. Orange România S.A., prin programul "Orange Education Program", în parteneriat cu Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, acordă anual burse unor studenţi ai facultăților cu specializări în domeniul IT&C.

 2. Pot beneficia de aceste burse studenţii români, cu domiciliul stabil în România, şi studenţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, înmatriculaţi la Universitate şi care îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

 3. Bursele pot fi acordate studenţilor înmatriculaţi la cursuri de zi, nivel licenţă, masterat sau doctorat care urmează a elabora lucrări de licenţă/disertaţie/doctorat pe teme de interes pentru Orange România S.A.

 4. Criterii de eligibilitate și de selecţie
  (1) Pentru studenții la licență și master:
  (a) Pentru a putea participa la selecție, un student trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  ● Să nu aibă la finalul semestrului anterior mai mult de 2 restanțe. Aceasta conditie poate fi exceptata numai la recomandarea scrisa a profesorului indrumator al lucrarii de diploma/disertație.
  ● Doar pentru studenții de nivel licență: să fi obținut cel puțin media 9 rezultând din medierea notelor finale a două discipline, la alegere, care acopera competente de baza si de specialitate necesare realizarii lucrarii de diploma. Aceasta conditie poate fi exceptata numai la recomandarea scrisa a profesorului indrumator al lucrarii de diploma.
  (b) Media de concurs se calculează din următoarele componente:
  ● Punctajul obţinut din evaluarea activităţilor didactice prevăzute în planul de învăţământ al semestrului universitar anterior, conform regulamentelor privind activitatea profesională a studenților în vigoare la Universitatea "Gheorghe Asachi" din Iaşi, împărțit la numărul de credite corespunzător unui semestru: 40% din nota finală.
  ● Evaluarea dosarului de candidatura si interviu cu reprezentantii Orange: 60% din nota finală. Interviul este eliminatoriu.
  (c) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie de concurs, departajarea se realizează pe baza mediei ponderate obţinute în semestrul anterior. În cazul în care este nevoie de un criteriu suplimentar de departajare, atunci se va folosi media ponderată obţinută în întregul an de studii anterior.
  (2) Pentru studentii la doctorat:
  (a) Media de concurs se calculează din următoarele componente:
  ● Evaluarea dosarului de candidatura: 40% din nota finala.
  ● Interviu cu reprezentantii Orange: 60% din nota finală. Interviul este eliminatoriu..
  (3) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia română, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.

 5. Procedura de selecţie a beneficiarilor

 6. La începutul fiecărui an universitar, Orange România S.A. stabileşte şi transmite Universității:
  ● numărul şi valoarea burselor acordate pentru fiecare nivel de studii
  ● lista temelor de licenţă/disertaţie/doctorat propuse pentru anul universitar curent

 7. Conducerea facultăților cu specializări de IT&C anunţă studenţii cu privire la informaţiile de la punctul anterior, precum şi la perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru obţinerea burselor.

 8. Orange România S.A. şi Universitatea stabilesc de comun acord componenţa comisiei de analiză și evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor, precum și a comisiei de contestații. Fiecare dintre aceste comisii este formată din câte doi membri ai Universității, cadre didactice.

 9. După expirarea perioadei de depunere a dosarelor, acestea sunt analizate de către comisia de analiză și evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. Comisia verifică eligibilitatea candidaților, ierarhizează candidaţii pe baza criteriilor de selecţie (art. 4) şi, în funcţie de numărul de burse disponibile, stabileşte beneficiarii burselor dacă acestia au trecut de proba interviului.

 10. Contestații
  (1) În cazul în care un candidat consideră că punctajul primit nu este cel corect, poate depune o contestație în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.
  (2) Comisia de contestații analizează contestațiile depuse și comunică decizia luată în termen de 48 ore de la expirarea termenului de depunere.

 11. Conținutul dosarului de candidatură

 12. Copie după actul de identitate.

 13. Declaraţie privind tema de licenţă/disertaţie/doctorat pe care candidatul intenţionează să o elaboreze (din lista anunţată de către Orange România S.A. sau din domenii conexe).

 14. Scrisoare de motivație privind tema aleasă. Pentru studentii la doctorat, aceasta va cuprinde si o propunere de abordare a temei (actualitate, impact, directii de cercetare propuse, etc.).

 15. Pentru studentii la licenta si masterat: Foaie matricolă sau adeverință care atestă rezultatele obţinute în activitatea didactică la nivelul de studii curent; aceasta nu va fi solicitată de către candidaţi, ci va fi eliberată de secretariatul facultăţii, numai cu semnătura facultăţii.

 16. Pentru studentii la licenta si masterat: Un raport sau prezentare de proiect (la latitudinea concurentului sau recomandarea intrumatorului de diploma/disertatie) in format listat la o disciplina din planul de invatamant care sa denote capacitatea candidatului de intelegere, sinteza si simulare sau implementare a unui subiect tehnic in domeniu.

 17. Candidaţii declaraţi beneficiari de bursă semnează, împreună cu Orange România S.A., contractul de bursă şi acordul de publicare a datelor.

 18. În cazul în care un beneficiar de bursă, student la licenta sau masterat, nu susţine lucrarea de licenţă/disertaţie la finalul anului universitar curent, acesta are obligaţia de a restitui valoarea bursei primite.

 19. Prezentul regulament este aplicabil pe perioada valabilităţii contractului de parteneriat încheiat între Orange România S.A. şi Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Categorii